Още за куршумите на нарезното оръжие

 

В септемврийския брой на сп. "Лов и риболов" бе поместена статия за последните разработки на фирмата "RWS" в областта на куршумите за нарезно оръжие. В статията, която сега се предлага на вниманието на нашите ловци, също се разглеждат най-новите оригинални разработки на куршуми, но на други известни фирми, производителки на муниции.

С това се цели да се изяснят причините за голямото разнообразие на куршуми въпреки принципно еднаквия начин на предаване на убойната им енергия върху целта. Когато тази цел бъде постигната, изборът на куршум за съответен дивеч ще бъде обоснован и по-прецизен. Съвсем очевидно е при внимателно разглеждане на приложените илюстрации, че това се дължи предимно на различното конструктивно решаване на този въпрос и в по-малка степен на употребяваните материали. Разбира се, с тези изводи не се цели да се умаловажи ролята на материа лите, употребявани в производст вото на куршуми. Такова решение на въпроса за предаване на убойната енергия (чрез употребата на нетрадиционните или подобрени материали) като принцип винаги е свързано с повишаване на производствената стойност на куршума. Двете статии не са свързани една с друга освен чрез терминологията и темата. Естествено е, че с ограничен брой статии не е възможно да се изчерпи тази огромна тема. Все пак в известна степен това ще запълни поне отчасти една голяма празнина в нашата оръжейна литература. При разглеждане на предлаганите куршуми авторът е възприел това да касае практическата страна (доколкото е възможно) на въпросите. Теоретичната, представляваща интерес предимно за специалистите, тук не е засегната. С разширяване на познанията на нашите ловци в областта на мунициите неефективният отстрел ще бъде намален чувствително.

Трябва да се отбележи, че подреждането на фирмите (и съответните куршуми) не е съобразено с тяхната значимост или стойност.

 

МОДЕЛЪТ "BALLISTIC TIP"

на фирма "NOSLER". От самото наименование на модела, който американската фирма е дала на този куршум, е ясно, че основната му особеност е отличната му балистика. При него въпросът за предаване на убойната му енергия е второстепенен, тъй като се разчита на гарантирана висока точност при стрелбата в жизнено важни или парализиращи точки в целта.

Номерацията върху илюстрацията има следното значение:

1. Поликарбоново калпаче (образуващо върха на куршума), затварящо челната му кухина
2. Челна кухина
3. Оловно-антимонова (засилена) сърцевина (ядро)
4. Удебеляваща се към задната част на куршума "риза"
5. Усилено дъно с типична конусовидност и лека вдлъбнатина

Подчертано усиленото удебеляване към дъното на "ризата" (а и самото дъно) ясно подсказва, че куршумът е предназначен за отстрел на едър, издръжлив на рани дивеч. С усилване на "ризата" се гарантира проникване на куршума дълбоко не само в мускулите, но и при среща с кости. Особеност на куршума е поликарбоновото калпаче, закриващо челната му кухина, което подобрява балистиката му и го приравнява по точност с куршумите за стрелба по мишени. Образуваният чрез него връх предпазва куршума от деформации още в пълнителя, а при среща с клончета или други дребни препятствия предотвратява отклоняването му. В миналото, когато е било констатирано и доказано положителното влияние, което оказва челната кухина върху балистиката на куршума, нейното надеждно закриване е представлявало сериозен проблем. Прилаганите тънкостенни медни калпачета макар и разрешаващи въпроса от балистично гледище, не са гарантирали неговото неотклоняване и дълбоко проникване в тъканите на дивеча.

При попадение този куршум прониква дълбоко и поради много здравата си, удебеляваща се към дъното "риза" и твърда сърцевина. Особено подходящото оформяне и удебелява не на дъното е известно в оръжейна та литература като "BOOTSHECE". Това оформяне способства за отличната му балистика, като едновремен но с това гарантира и дълбокото му проникване в тъканите.

 

МОДЕЛЪТ "PARTITION"

производство отново на фирма "NOSLER". Наименованието си (в превод разделящ се) куршумът дължи на своята разделяща се на две конструкция, която го прави и двойно деформируем.

Номерацията върху скицата има следното значение:

1 "Риза", заздравена и усилена в задната си част
2. Солидна разделителна преграда, възпираща експанзията на предната част на втвърденото с антимон оловно ядро
3. Усилено (втвърдено) оловно-антимоново ядро
4. Изтънен към върха (и открита на самия връх) стена на "ризата"

Този полуоблечен куршум още при попадение в целта започва да променя формата си, но деформацията му е ограничена от разделителната преграда. Отделеното от тази разделителна преграда ядро в задната част на куршума го прави монолитен и спомага за дълбокото му проникване в тъканите. При среща с особено масивни кости, които могат да бъдат преграда за продължаващо проникване, се деформира и задната част, увеличавайки диаметъра си. Това е възможно благодарение на тънките стени на "ризата", която в областта на самото дъно не е затворена. При такива случаи и двете ядра се деформират, разчупват костта и нанасят много големи поражения. Когато само първото ядро се деформира, проникването в тъканите е много голямо и пораженията са в дълбочина.

 

КУРШУМЪТ "X - BULLET"

на фирма "BARNES". Този куршум също има свои подчертани особености. Той е монолитен и направен изцяло от мед. Изработ ката му е особено прецизна благодарение на което притежава отлична аеродинамика, но стойността му за сметка на това е завишена. Особено подходящ е за отстрел на едър опасен дивеч, при което е нужно точно попадение. Означенията върху илюстрацията са, както следва:

1. Челна кухина със сравнително малък диаметър и голяма дълбочина с четири странични полуразреза
2. Монолитно медно тяло

Така оформената челна кухина позволява висока прецизност при стрелба както и добра експанзия при попадение. Особеното в този куршум е, че при попадение челната кухина се разтваря и образува "розетка" от четири еднакви по размери и маса дяла. Тъй като куршумът е изцяло от мед, дяловете са плътни( но са от тънка "риза"), с голяма якост и остри режещи ръбове. Образувалите се остроръбести дялове при проникване действат като фрезер с увеличен около 2,5 пъти диаметър на пробивния канал. При среща с кости срязващият ефект на тази "розетка" е отличен.

 

МОДЕЛЪТ "INTERLOCK"

е на известната фирма "Hornady".Номерацията върху илюстрацията има следните значения:

1. Заключващ пръстен (който дава и наименованието на куршума)
2. Монолитна оловна сърцевина (ядро)
3. Разделителен канал (жлеб)
4. Експанзионен канал (жлеб)

Външно куршумът изглежда като полуоблечен. При попадение върхът се деформира, като оловната сърцевина се разширява до заключващия пръстен. Усиленият заключващ пръстен на "ризата" възпрепятства отделянето на оловната сърцевина от нея. С това се постига по-висока остатъчна маса на проникващия куршум (не се дели на части), с което проникването му е увеличено. Употребява се за отстрел на едър дивеч.

 

МОДЕЛЪТ "V - MAX"

е също на фирма "Hornady". Обозначенията върху илюстрацията имат следното значение:

1. Полимерен връх
2. Оловна сърцевина
3. Медна "риза"
4. Полуконично дъно

Този куршум очевидно е предназначен за отстрел на по-дребен дивеч. Сравнително тънката медна "риза" предпазва нарезите на оръжието от пооловяване и намалява триенето между тях и куршума. Закритата с полимерен връх челна кухина осигурява отлична балистика на куршума. При попадане в целта куршумът, притежаващ висока скорост, прониква в голяма дълбочина, много бързо се деформира и съответно предава бързо убойната си енергия. При стрелба по едри животни и среща с техните масивни кости ефективността на стрелбата се занижава, тъй като краищата на тънката медна "риза" не ги срязват, а меката оловна сърцевина няма разрязващо действие. Поради тези свои качества (както бе отбелязано) той е предназначен за отстрел на по-дребен дивеч и представлява интерес за ловците от нашия регион.

 

МОДЕЛА "VULKAN"

предлага фирма "Norma" .

Означенията върху илюстрацията имат следния смисъл:

1. Усилена задна част на "ризата" с "оловно заключване" (задържане)
2. Канал за сигурно сцепление на куршума с гилзата
3. Тънка предна стена на "ризата" с разцепващи се при експанзия разрези
4. Слабо изразена балистична челна кухина в плоския връх
5. Антимоново-оловна сърцевина

Благодарение на сполучливо оформения си връх куршумът има добър възпиращ ефект. Едновременно с това той е предпазен и от деформации в пълнителя на оръжието. Веднага след попадение в дивеча и още на малка дълбочина в тъканите нарезите в предната част на куршума се отварят и ядрото се деформира гъбовидно. При тази деформация диаметърът на куршума се увеличава почти двойно и така продължава навлизането му в тъканите. За дълбокото проникване спомага особено много "оловното заключване" на ризата с ядрото, които не се разделят, а продължават заедно. При среща с кости поради това съвместно проникване на "ризата" с ядрото те не представляват сериозно препятст вие. Този куршум е един от най-добрите за отстрел на едър и издръжлив на рани дивеч.

Въпреки сравнително пълния анализ на възможностите на описаните куршуми, само личният опит може да даде реална оценка за тях.

 

инж. Виктор Збросский
списание "Лов и риболов"

Handguns