Издаване на рзрешение за придобиване, съхраняване, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси

Юридическа характеристика

Целта на процедурата е да укаже условията и реда за издаване на разрешение за извършване на горепосочените дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Огнестрелните оръжия, съгласно чл. 4 от Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ЗКВВООБ) са технически уреди, които чрез използване енергия на взривни вещества (по смисъла на чл. 3, ал. 1 ЗКВВООБ) могат да изхвърлят твърди предмети, имащи дулен пробег, които получават целенасочено движение и причиняват механично повреждане на целта.

Боеприпасите са съвкупност от взривни вещества и други елементи, както и твърди предмети, които самостоятелно или изхвърляни от оръжие или друго техническо устройство имат разрушително, запалително, отровно, разяждащо, задушливо, упойващо, сълзотворно и друго увреждащо действие или светлинен или звуков ефект (чл. 6, ал. 1 ЗКВВООБ).

Целите, за които юридическите и физически лица могат да придобиват, съхраняват и употребяват огнестрелни оръжия и боеприпаси (ООБ) са посочени в чл. 14, ал. 1 ЗКВВООБ, а именно: за охрана, самоохрана, промишлени, ловни, спортни и културни цели.

За същите цели се разрешава на служителите на юридически лица, физическите лица и едноличните търговци да носят огнестрелно оръжие (чл. 14, ал. 2 ЗКВВООБ).

Придобиването, съхраняването, употребата и носенето на огнестрелни оръжия и боеприпаси са дейности поставени под разрешителен режим.

Разрешенията за придобиване, съхраняване, носене и употреба на ООБ се издават от органите на МВР (чл. 7, ал. 1 ЗКВВООБ) и са следните:

- за придобиване на ООБ от юридически лица и търговци (Приложение № 1 ППЗКВВООБ);

- за придобиване на ООБ от физически лица за самоотбрана (Приложение № 1 ППЗКВВООБ);

- за съхраняване на ООБ от физически и юридически лица (Приложение № 4 ППЗКВВООБ);

- за носене и употреба на ООБ от физически лица, служители на юридически лица и еднолични търговци (Приложение № 3 ППЗКВВООБ);

- за носене и употреба на ООБ от физически лица за ловни цели (Приложение № 2 ППЗКВВООБ).

Разрешенията за придобиване на ООБ от юридически лица и търговци се издават от директора на ДНСП или от упълномощено от него лице или от началника на РПУ, на чиято територия ще се извършват дейностите с ООБ (чл. 40, ал. 1 ППЗКВВООБ).

Разрешенията за придобиване на ООБ от физически лица за самоотбрана се издават от директора на ДНСП или от упълномощено от него лице или от началника на РПУ по постоянния им адрес (чл. 41, ал. 1 ППЗКВВООБ).

Разрешенията за съхраняване на ООБ съгласно чл. 43, ал. 1 ППЗКВВООБ се издават на получилите разрешение за придобиване от директора на ДНСП или от упълномощено от него лице или от началника на РПУ по постоянния адрес на физическите лица, а за юридическите лица - на територията, където ще осъществяват дейността.

Разрешенията за носене и употреба на ООБ от физически лица, служители на юридически лица и еднолични търговци се издават от директора на ДНСП или упълномощено от него лице или от началника на РПУ по постоянния адрес или мястото на съхранение (чл. 44, ал. 1 ППЗКВВООБ).

Разрешенията за носене и употреба на ООБ от физически лица за ловни цели се издават от директора на ДНСП или упълномощено от него лице или от началника на РПУ по постоянния адрес на лицето (чл. 44, ал. 2 ППЗКВВООБ).

Осъществяване на процедурата

I. Необходими документи за издаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси

Юридическите лица, физическите лица и търговците могат да придобиват ООБ чрез закупуване, замяна, по наследство, от награда или чрез дарение (чл. 39, ал. 1 ППЗКВВООБ).

Iа. За издаване на разрешение за придобиване на ООБ от юридически лица и търговци се подава искане (приложение № 10 ППЗКВВООБ), в което се посочват: основанието за искане на разрешението; начинът на придобиване на ООБ; целите, за които ще се използват, видът и броят на оръжията, мястото и условията, при които ще се съхраняват. Към искането се прилагат и документите, посочени в чл. 40, ал. 2 ППЗКВВООБ:

1. Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние;

2. Копие от данъчната регистрация;

3. Документ от данъчната служба, удостоверяващ, че юридическите лица, едноличните търговци, управителите, членовете на управителния или надзорния орган на юридическото лице не са укривали доходи, печалби, имущества и сделки с тях;

4. Свидетелства за съдимост - за едноличните търговци, управителите, членовете на управителния или надзорния орган на юридическото лице;

5. Документ от Националната следствена служба, удостоверяващ, че срещу едноличните търговци, управителите, членовете на управителния или надзорния орган на юридическото лице няма започнало наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6. Медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че едноличните търговци, управителите и членовете на управителния или надзорния орган на юридическото лице не страдат от психически заболявания;

7. Протокол от приемателна комисия - за стрелбище, и разрешение за употреба, когато оръжията са предназначени за спортни цели;

8. Разчет за необходимия брой огнестрелни оръжия, в който се посочва предназначението на всяка единица оръжие;

9. Заповед за определяне на отговорното лице по чл. 6 ППЗКВВООБ (не се изисква за еднолични търговци);

10. Документите по т. 4, 5 и 6 за отговорното лице;

11. Документ за платена държавна такса.

Специални хипотези:

1. За издаване на разрешение за придобиване на ООБ на юридическите лица и търговците, притежаващи ООБ, за които има издадени разрешения за съхраняване или носене и срокът им не е изтекъл, лицата предоставят само искането, към което прилагат документите по чл. 40, ал. 2, т. 9, 10 и 12 ППЗКВВООБ и копие от съответното разрешение (чл. 40, ал. 4 ППЗКВВООБ);

2. За издаване на разрешение за придобиване на ООБ за културни цели от юридическите лица и търговците не се изискват документите по чл. 40, ал. 2, т. 8 и 9 ППЗКВВООБ (чл. 40, ал. 5 ППЗКВВООБ);

3. За издаване на разрешение за придобиване на ООБ за културни цели от държавните и общински музеи, театри и киностудии на бюджетна издръжка се изискват документите по чл. 40, ал. 2, т. 1 и 11 ППЗКВВООБ (чл. 40, ал. 6 ППЗКВВООБ).

Iб. За издаване на разрешение за придобиване на ООБ от физически лица за самоотбрана се подава искане (приложение № 10 ППЗКВВООБ), в което трябва да се обоснове необходимостта от издаване на разрешение и да се посочи начинът на придобиване на ООБ, вида и броя на оръжията и боеприпасите, мястото и условията, при които ще се съхраняват. Към искането се прилагат и документите по чл. 41, ал. 2 ППЗКВВООБ, а именно:

1. Документ от данъчната служба, удостоверяващ, че лицата не са укривали доходи, печалби, имущества и сделки с тях;

2. Свидетелство за съдимост;

3. Документ от Националната следствена служба, удостоверяващ, че срещу лицето няма започнало наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето не страда от психически заболявания;

5. Разчет за необходимия брой огнестрелни оръжия, в който се посочва предназначението на всяка единица оръжие;

6. Удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за боравене с огнестрелно оръжие;

7. Документ за платена държавна такса.

Специални хипотези:

1. Българските граждани и чужденците, кандидатстващи за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни цели, освен документите по чл. 41, ал. 2, т. 1-4 и 8 представят и заверен билет за лов. Когато се иска разрешение за закупуване на ловно нарезно оръжие, българските граждани представят и удостоверение за подборен отстрел (чл. 41, ал. 3 ППЗКВВООБ);

2. Физическите лица, кандидатстващи за придобиване на оръжия за спортни цели представят и документ за членство от съответната лицензирана по Закона за физическото възпитание и спорта спортна организация (чл. 41, ал. 4 ППЗКВВООБ);

3. За издаване на разрешение за придобиване на ООБ на физически лица, които имат разрешение за съхраняване или носене и срокът му не е изтекъл, лицата представят искането, документите по чл. 41, ал. 2, т. 6 и 8 и копие от съответното разрешение (чл. 41, ал. 6 ППЗКВВООБ);

4. За придобиване на ООБ по наследство физическото лице представя документи, удостоверяващи съответно наследяването и произхода на ООБ (чл. 41, ал. 7 ППЗКВВООБ);

5. На чуждестранно лице, наградено за особени заслуги с огнестрелно оръжие, се издава разрешително за придобиване и/или износ от директора на ДНСП или от упълномощено от него лице. За целта се представят искане и копие от заповедта за награждаване, както и документ за платена държавна такса (чл. 41, ал. 8 ППЗКВВООБ).

Лицата, получили разрешение за придобиване на ООБ, подават искане за издаване на:

- разрешение за съхраняване или

- разрешение за носене и употреба и разрешение за съхраняване (чл. 41а ППЗКВВООБ).

II. Необходими документи за издаване на разрешение за съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси

За издаване на разрешение за съхраняване на ООБ от получилите разрешение за придобиване физически и юридически лица се подава искане (приложение № 10 ППЗКВВООБ), към което се прилагат документите, посочени в чл. 43, ал. 2 ППЗКВВООБ:

1. Копие на полученото разрешение за придобиване;

2. Фактурите за закупените оръжия и боеприпаси;

3. Протокол от комисията, утвърдила мястото на съхраняване;

4. Документите по чл. 40 ППЗКВВООБ - за юридическите лица, а за физическите - по чл. 41 ППЗКВВООБ.

III. Необходими документи за издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси

За издаване на разрешение за носене и употреба на ООБ лицата, които притежават разрешение за придобиване на ООБ, подават искане (приложение № 10 ППЗКВВООБ), към което прилагат две снимки с размер 3 на 4 см и документ за платена държавна такса (чл. 44, ал. 3 ППЗКВВООБ).

За издаване на разрешение за носене и употреба лицата, които нямат разрешение за придобиване на ООБ подават искане (приложение № 10 ППЗКВВООБ), към което прилагат следните документи:

1. Документ от данъчната служба, че лицата не са укривали доходи,

печалби, имущества и сделки с тях;

2. Свидетелство за съдимост;

3. Документ от Националната следствена служба, удостоверяващ, че срещу лицето няма започнало наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето не страда от психически заболявания;

5. Разчет за необходимия брой огнестрелни оръжия, в който се посочва предназначението на всяка единица оръжие;

6. Удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за боравене с огнестрелно оръжие;

7. Документ за платена държавна такса;

8. Две снимки с размер 3 на 4 см (чл. 44, ал. 4 във връзка с чл. 41, ал. 2 ППЗКВВООБ).

ІV. Такси

Съгласно чл. 1 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси за издаване на разрешенията и за продължаване на сроковете им се събират следните такси:

- за придобиване на ООБ от юридически лица и търговци - 50 лева;

- за придобиване на ООБ от граждани - 5 лева;

- за съхраняване на ООБ от юридически лица и търговци - 100 лева;

- за съхраняване на ООБ от граждани - 5 лева;

- за съхраняване на ООБ с цел колекциониране - 50 лева;

- за носене на ООБ от граждани - 5 лева;

- за употреба на ООБ от юридически лица и търговци - 150 лева;

- за провеждане на курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие - 114 лева.

Разрешенията за съхраняване на ООБ от юридически лица и търговци се издават и таксуват съобразно броя на местата, където се съхраняват общоопасните средства (чл. 1, ал. 2 от Тарифа № 4).

При издаване на разрешение за носене на служебно поверено огнестрелно оръжие от служители на юридически лица и на лица, регистрирани като еднолични търговци, които осъществяват частна охранителна дейност, се заплаща такса от 5 лева. В този случай таксата за съхраняване се заплаща от юридическите лица и от лицата, регистрирани като еднолични търговци (чл. 1, ал. 3 от Тарифа № 4).

За преиздаване и продължаване на сроковете на разрешенията се събират таксите за първоначалното им издаване (чл. 1, ал. 5 от Тарифа № 4).

V. Вътрешен ход на процедурата

Органите, издаващи разрешения за извършване на дейности с ООБ, се произнасят по исканията в едномесечен срок от подаването им (чл. 3 ППЗКВВООБ).

Съгласно чл. 16, ал. 1 ЗКВВООБ разрешения за придобиване, съхраняване, носене и употреба на ООБ не се издават на физически лица и еднолични търговци, а издадените се отнемат:

1. В случаите по чл. 12, ал. 1 ЗКВВООБ, когато физическите лица или едноличните търговци:

- са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или срещу тях е започнало наказателно преследване за умишлено престъпление от общ характер;

- са укрили доходи, печалби, имущество и сделки с тях от данъчните органи, което е установено с влязъл в сила данъчен ревизионен акт или с влязло в сила наказателно постановление, ако от влизането им в сила не е изтекъл едногодишен срок;

- страдат от психическо заболяване;

- през последните три години принудително са настанявани в лечебни заведения по чл. 59 и следващите от Закона за народното здраве или са лекувани за употреба на наркотични вещества;

- през последните три години два или повече пъти са настанявани в заведение за отрезвяване по чл. 82, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи;

- през последните три години три или повече пъти са нарушавали обществения ред, за което са им налагани административни наказания.

Забележка: обстоятелствата по чл. 12, ал. 1, т. 4, 5 и 6 ЗКВВООБ се установяват по служебен път от директора на Национална служба “Полиция”, от упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РПУ по постоянния адрес на лицата (чл. 12, ал. 2 ЗКВВООБ).

2. На лица, ненавършили пълнолетие;

3. На лица, които не са преминали курс за безопасно боравене с оръжие;

4. При недоказана или отпаднала необходимост.

Разрешения за придобиване на огнестрелно оръжие за охрана не се издават, а издадените се отнемат на юридически лица, които:

1. Са укрили доходи, печалби, имущество и сделки с тях от данъчните органи, което е установено с влязъл в сила данъчен ревизионен акт или с влязло в сила наказателно постановление, ако от влизането им в сила не е изтекъл двугодишен срок;

2. Управител или член на управителния или надзорния орган е лице, което:

- е осъждано за умишлено престъпление от общ характер или срещу което е започнало наказателно преследване за умишлено престъпление от общ характер;

- страда от психическо заболяване;

- през последните три години принудително е настанявано в лечебно заведение по чл. 59 и следващите от Закона за народното здраве;

- през последните три години два или повече пъти е настанявано в заведение за отрезвяване по чл. 82, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи;

- през последните три години три или повече пъти е нарушавало обществения ред, за което са му налагани административни наказания (чл. 16, ал. 3 във връзка с чл. 13 ЗКВВООБ).

Забележка: органът, който издава разрешението, служебно проверява дали срещу управителя или член на управления или надзорния орган на юридическото лице има започнало полицейско производство за умишлено престъпление от общ характер, както и обстоятелствата по чл. 13, т. 2, букви “в”, “г” и “д” ЗКВВООБ (чл. 40, ал. 8 ППЗКВВООБ).

Отказът за издаване на разрешение или отнемането на вече издадено такова се обжалва по реда на Закона за административното производство (чл. 7, ал. 5 ЗКВВООБ).

Резултат от процедурата

След получаване на разрешение за придобиване, съхраняване, носене и употреба на ООБ лицата, получили разрешението, могат да извършват съответните дейности като се съобразяват с изискванията, предвидени за тях в ЗКВВООБ и ППЗКВВООБ.

Получените разрешения могат да бъдат използвани единствено от лицата, на които са предоставени. Преотстъпването на разрешения или на права по тях на друго лице прави разрешенията невалидни. Разрешенията важат само за посочените в тях видове дейности (чл. 7, ал. 2 и 3 ЗКВВООБ).

Съгласно чл. 5, ал. 1 ППЗКВВООБ разрешенията се издават за следните срокове:

1. За срок 3 години - за съхраняване, носене и употреба;

2. За срок 3 месеца - за придобиване.

Забележки:

1) Разрешението за придобиване важи еднократно в рамките на тримесечния срок по чл. 5, ал. 1, т. 2 ППЗКВВООБ (чл. 5, ал. 2 ППЗКВВООБ);

2) На лицата, придобили ООБ по реда на § 7 ЗКВВООБ или чрез награда разрешенията за съхраняване, носене и употреба се издават за срок от 5 години (чл. 5, ал. 3 ППЗКВВООБ);

3) При издадено разрешение за съхраняване на ООБ разрешението за носене и употреба се издава до изтичане на срока на разрешението за съхраняване (чл. 5, ал. 4 ППЗКВВООБ).

Разрешенията могат да се подновяват за същия срок, като документите за подновяване се подават в следните срокове:

1. 30 дни преди изтичане на срока – за разрешенията за съхраняване, носене и употреба по чл. 5, ал. 1, т. 1 ППЗКВВООБ и за разрешенията по чл. 5, ал. 3 ППЗКВВООБ (чл. 5, ал. 5, т. 1 ППЗКВВООБ);

2. 40 дни преди изтичане на срока – за разрешенията за придобиване по чл. 5, ал. 1, т. 2 и за разрешенията по чл. 5, ал. 4 ППЗКВВООБ (чл. 5, ал. 5, т. 2 ППЗКВВООБ).

Огнестрелните оръжия и боеприпасите, за които е отказано подновяване на разрешения, се изземват от полицейските органи с документ и се съхраняват по установения ред. Собственикът може да прехвърли собствеността върху ООБ в едногодишен срок от изземването им на юридически и физически лица, притежаващи разрешение за придобиване. В противен случай вещите остават в собственост на държавата (чл. 17 ЗКВВООБ).

Handguns