Защитни (противоударни) стъкла клас Р1А

Защитните (противоударни) стъкла клас Р1А на ЕТА-СИС ООД се придружават от сертификат и декларация за съответствие. Условията на изпитване на защитните стъкла и областите на приложението им са публикувани в Приложение № 1 към чл. 5, ал. 3, чл. 6, ал. 2, чл. 8, ал. 2, т.3 (Изм., ДВ, бр. 68 от 2004 г.)на НАРЕДБА № I-171